โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการทำงานของคณะครูโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จึงกำหนดมาตรการให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home และจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในรูปแบบ Lerlah E-Learning (Lerlah Electronic Learning) อย่างไรก็ดียังคงมีคณะครูเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน อาทิ การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน การจัดเตรียมชุดสื่ออุปกรณ์โครงการ Lertlah October Camp การบันทึกคลิปวิดีโอการเรียนการสอน Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองที่ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ การต้อนรับผู้ปกครองที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน หรือติดต่อกับฝ่ายธุรการ รวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในโรงเรียน ตลอดระยะเวลากว่า 1 ภาคเรียนที่ผ่านมานี้ พ่อครู แม่ครูต่างทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนของเรา ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับกำลังใจดีๆ และคำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตรเสมอมาค่ะ

ดูเพิ่มเติม :