โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

*นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1*

โรงเรียนได้จัดคุณครูส่วนหนึ่งคอยให้การต้อนรับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี (ระดับชั้น ป.4-ม.3) ของโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่เดินทางเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ตามนโยบาย “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ณ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ตอบรับและยินยอมให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่แบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ดูเพิ่มเติม :