โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ผู้ปกครองพบคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ผู้ปกครองพบคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบและพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น สอบถามพัฒนาการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ดียิ่งขึ้น 

ดูเพิ่มเติม :