โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Genius Contest ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม Genius Contest ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Genius Contest ปีการศึกษา 2563 จากการแข่งขันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการจำ การสะกดคำ และทำความเข้าใจศัพท์ ซึ่งสมควรแก่รางวัลที่ได้รับ
ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Application Google Meet เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ผ่านกิจกรรมอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอเป็นกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุกคน ในการฝึกฝน เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายในการแข่งขันต่อไปค่ะ
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.อนาวรรธน์ อนวัชวรรณ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธรรมรัตน์ เพ็งสวัสดิ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พิมพ์ญาดา บุญโต
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.กานติมา สันติวิสุทธิ์กุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.สิริกาญจน์ กาญจน์ธนะรัตน์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.นรวิชญ์ ยอดจิตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ปิติพัฒน์ วงศ์แก้ววิริยะ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.สหพัฒน์ ธูปหอม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธนวินท์ บวรเกรียงไกร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ภูรินทร์ สิงห์รักไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.สไมร่า คานิโยว
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.อานันวาร์ ยินดี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.วิทย์วศิน สกุลชัยเจริญ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.วิศัลย์ศยา กิจวรเมธา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.ภัคพล วงศาริยวานิช
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ภูทัต ลิมปิชัยโสภณ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.พิมพ์มณี ถนอมปัญญารักษ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ยศวรรธน์ อิสสริยะกุล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.นรภัทร อุบลบาน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ. รมิดา อุรพีพล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธนดล บุญชัยศรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.อนวัช อนวัชวรรณ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.อธิวัฒน์ ภูวมงคลวิวัฒน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พิชามญชุ์ มีเนตรขำ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.อรรถพร โตประยูร
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.ภาคิณ อะนะสุระ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ปาริษา กาลารา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.ปัตยศิลป์ ปรีชาเลิศศิลป์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ราวลีน กอร์ ชาบรา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.กวิน ศิริโรจน์ธนวัฒน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.พิชญ์ณิชชา สว่างอารมย์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.จิรภัทร จิรายุส
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.อาชวิน ลาภไธสง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.อรรถสิทธิ์ โตประยูร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.พิพิธชัย นพคุณเลิศหิรัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ขวัญชนก ทรัพย์สมพล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.วรัชยา ช้อยหิรัญ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.มาธวี เลปิ
ดูเพิ่มเติม :