โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โรงเรียนเลิศหล้าตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม ฯ สำหรับนักเรียนในทุกปีการศึกษา โดยในปีนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการขึ้นระหว่าง วันจันทร์ที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพับดอกบัวเพื่อนำมาสักการะบูชาพระรัตนตรัย การเวียนเทียนตามประเพณีปฏิบัติ การตั้งจิตอธิษฐาน และปณิธานในการทำความดี พร้อมทั้งเขียนข้อความลงบนใบไม้ประดิษฐ์ เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจ เป็นต้น
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้นิมนต์พระวิทยากร พระครูสังฆรักษ์วัชระ เทวสิรินาโค (ดร.) และสามเณรปฏิภาณ รูปงาม จากวัดนาคปรก มาแสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับการทำความดี และสนทนาธรรมกับนักเรียน ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) จากห้องประชุมสู่ชั้นเรียนอีกด้วยค่ะ โรงเรียนขอนำภาพบรรยากาศจากกิจกรรมดังกล่าวมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :