โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Little Lertlah Preschool Program (LLPP) สัปดาห์ที่ 1

สวัสดีค่ะ วันนี้คุณครูขอแนะนำกิจกรรมของโรงเรียนเลิศหล้า ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ค่ะ Little Lertlah Preschool Program (LLPP) เป็นคอร์สพิเศษที่ฝ่ายปฐมวัยได้ออกแบบขึ้นสำหรับเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง ควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียนอย่างสมดุล ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประกอบกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างชิ้นงาน การเริ่มทำความรู้จักกับตัวเลขและตัวอักษร ฝึกทักษะการสื่อสารจากการฟังนิทาน การสนทนากับคุณครู และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางวิชาการ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียน และฝึกการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเริ่มต้นการเรียนในระดับอนุบาลของเด็กๆในปีการศึกษาต่อไปค่ะ
ในสัปดาห์แรกของการดำเนินกิจกรรมฯ (วันที่4-8 เมษายน ที่ผ่านมา) เด็กๆได้ทำความรู้จักกับสีต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเอง และการทำกิจวัตรประจำวันควบคู่กันไปอย่างกลมกลืน ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งใหม่ของโรงเรียน นอกจากนี้ ทุกๆสัปดาห์ ในวันสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรม คุณครูไทยและชาวต่างประเทศผู้นำกิจกรรม จะจัดสรุปกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคล/ครอบครัว เพื่อนำเสนอผลการประเมินพัฒนาการประจำสัปดาห์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะในการดูแลและร่วมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆจากที่บ้านไปพร้อมๆกันอย่างสอดคล้องและเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
วันนี้ คุณครูขอนำภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ ในสัปดาห์แรกมาฝากทุกท่านค่ะ สำหรับผู้ปกครอง ที่สนใจให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม (เป็นรายสัปดาห์) ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว (25-29 เมษายน และ/หรือ 2-6 พฤษภาคม 2565) ท่าน สามารถติดต่อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ
ดูเพิ่มเติม :