โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงระเบียบปฏิบัติ และมาตรการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของโรงเรียน ในปีการศึกษา2565 นี้ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมีอาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ รวมทั้งตัวแทนคณะครูจากฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้พบปะกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูชาวต่างประเทศของนักเรียน ผ่านการประชุมออนไลน์ (Live Meeting) เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น เป็นการสื่อสารสองทางที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศร่วมกันอีกด้วยค่ะ โรงเรียนเลิศหล้าขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับทางโรงเรียนในครั้งนี้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :