โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผ่านทั้งการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของแต่ละปีการศึกษา สำหรับในปีนี้ ตัวแทนผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ทั้ง 2 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรคเยาวชนคนเลิศหล้า และ หมายเลข 2 พรรค Lertlah Miracle Dream มีโอกาสได้ชี้แจงนโยบาย รวมทั้งจัดกิจกรรมหาเสียงของพรรคระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา จากนั้นนักเรียนและคณะครูได้ร่วมกิจกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน และคณะกรรมการเลือกตั้งฯได้ทำการนับคะแนน ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 ได้แก่พรรค Lertlah Miracle Dream ค่ะ
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้า ขอแสดงความยินดี กับคณะกรรมการนักเรียนทุกคน และขอให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตลอดปีการศึกษานี้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :