โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN : แผนที่และมาตราส่วน (M2)

สำหรับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น M2 ในคาบเรียนนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนและการสร้างแผนที่ โดยคุณครูชาวต่างประเทศผู้สอนกำหนดให้นักเรียนร่วมกันสร้างแผนที่จากการหาทิศทาง คำนวณระยะทางจากโรงเรียนถึงที่พักอาศัยของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นด้วยการใช้หลักการของมาตราส่วน จากนั้นระบุตำแหน่งแล้วนำสัญลักษณ์ของที่พักอาศัย รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ มาวางเพื่อแสดงตำแหน่งลงบนแผนที่ เป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องทิศทาง ระยะทาง และมาตราส่วน มาผนวกและปรับใช้ต่อยอดจากการเรียนทฤษฎีผ่านการสร้างผลงานจริง เป็นการเสริมทักษะสำหรับการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปอีกด้วยค่ะ

As part of their Mathematics curriculum, M2 students at Lertlah learn about Maps and Scales. They learn how to read and interpret distances on a map based on a given scale.

To help students understand and visualize maps, students were directed to create a representation of themselves, and were asked to identify on a map where they lived. With the help of the teacher, the students then pinned their crafts to the approximate locations of their houses in order to understand the relative direction and distances of their home and school.

This activity taught students about maps, and helped them gain a better understanding of their surroundings relative to themselves and their classmates.
ดูเพิ่มเติม :