โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา (Pre-Orientation 2022: K3-P1)

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 (Pre-Orientation 2022: K3-P1) เพื่อให้ผู้ที่สนใจให้บุตรหลานศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) หรือหลักสูตรนานาชาติ (LIPS) ณ โรงเรียนเลิศหล้า ในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ ได้รับทราบข้อมูล แนวทางการจัดการศึกษา และแนวทางการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนื่องจากระดับการศึกษาประถมวัย (อนุบาล) สู่ระดับประถมศึกษา และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน จากการเยี่ยมชม เข้าสังเกตชั้นเรียนรายวิชาต่างๆ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษาที่เหมาเสมแก่บุตรหลาน

ในการนี้ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการได้ต้อนรับผู้ปกครองผู้มาร่วมกิจกรรมฯ และได้บรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อความต่อเนื่องในเด็กวัย 6-12 ปี” จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มย่อยเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) วิชา STEAM และวิชา English Communication หมุนเวียนกันจนครบทั้ง 3 รายวิชา นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ของงานเป็นการแสดงที่น่ารักจากลูกๆของเราในระดับอนุบาล 3 อีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางโรงเรียนอีกครั้ง และสำหรับความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนความเข้าใจและการสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด วันนี้เรามาชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ
ดูเพิ่มเติม :