โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

STEAM Projects ปีการศึกษา 2565

การเรียนการสอน วิชา STEAM มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงเปี่ยมไปด้วยสาระและความสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคน นอกจากนักเรียนจะได้รับสาระความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานแล้ว วิชา STEAM ยังช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีความอดทน รู้จักตั้งคำถาม มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขค่ะ วันนี้คุณครูขอร้อยเรียงภาพบรรยากาศ รวมทั้งความประทับใจส่วนหนึ่งที่นักเรียนมีต่อวิชา STEAM และข้อความจากคุณครูผู้สอนมาฝากทุกท่าน ดังนี้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :

วิดีโอ