โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Buddy Small Talk 2022

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดให้มีการเปิดร้านค้า Buddy Small Talk Shop ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใช้คะแนนสะสมจากกิจกรรม Buddy Small Talk มาแลกของรางวัลต่างๆ อาทิ ดินสอ สมุด กระเป๋า ตุ๊กตา เป็นต้น ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและเสริมทักษะให้แก่นักเรียนในการฝึกทักษะการพูด การฟัง การสื่อสารภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนร่วมกับครูชาวต่างประเทศ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อนำมาแลกของรางวัลได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้วันและเวลาในการเปิดร้านค้า Buddy Small Talk Shop ครั้งที่ 2 ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :