โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 / 2565

โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน รวมไปถึงการแข่งขันและรายการประกวดต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดผลงานการออกแบบนวัตกรรม การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้า ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตลอดปีการศึกษานี้ค่ะ
คุณครูขอประมวลภาพส่วนหนึ่ง จากกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มาฝากทุกท่านดังนี้
ดูเพิ่มเติม :