โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมรายงานผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมรายงานผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ขึ้น สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้ง 2 หลักสูตร โดยบรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้นของนักเรียนทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างประเทศ เพื่อรับผลการเรียน และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัยเป็นรายบุคคล
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาสละเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ และสำหรับความร่วมมือในการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :