โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Welcome to the Lertlah Family

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวเลิศหล้า
โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองใหม่ (ระดับชั้นอนุบาล) ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ
บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง โดยผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษารวมทั้งเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จากนั้นผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมผลงานนักเรียนที่คุณครูจัดแสดงไว้ รวมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคุณครูและผู้อำนวยการอย่างเป็นกันเองอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :