โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Stay Aware & Stay Safe

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมซ้อมอุบัติภัยขึ้น เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในโรงเรียน ช่วยให้ทุกคนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์คับขันได้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกัน ระมัดระวัง และการรับมืออุบัติภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :