โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2565

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โรงเรียนเลิศหล้าจึงได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา
ในปีนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 และสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมฯ-มัธยมฯเมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนได้นิมนต์พระวิทยากรจากวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ และวัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้และอบรมนักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การวางตนเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่ดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้นักเรียนสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองอีกด้วยค่ะ
โรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรและบุคลากรทุกคนสำหรับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในการสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับทางโรงเรียนอีกครั้งนะคะ

ดูเพิ่มเติม :