โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (EP&LIPS) และระดับชั้น M1-3 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 - วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การฝึกระเบียบวินัย วิชาสูทกรรม ร่วมสนุกกับฐานผจญภัย เรียนรู้การผูกเงื่อนที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในการจัดอมรมให้ความรู้แก่คณะลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การทำ CPR) โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล จากหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
โรงเรียนเลิศหล้า ขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาล จากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :