โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn เรื่อง ลม ฝน และก้อนเมฆ

Play and Learn เรื่อง ลม ฝน และก้อนเมฆ บรรยากาศการเล่นปนเรียน (Play and Learn) ของน้องๆ ชั้น K3 หลักสูตรนานาชาติวิชา Science ในคาบเรียนนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องลมชมคลิปสารคดีจากต่างประเทศ แบ่งกลุ่มแสดงท่าทางประกอบการเคลื่อนที่ของลม หลังจากนั้นสนุกไปกับการทดลองการเกิดเมฆและฝนโดยการใช้ครีมโกนหนวดแทนการรวมตัวกันของก้อนเมฆ และใช้สีผสมอาหารแทนหยดน้ำฝนบนฟ้า ซึ่งการจัดกิจกรรมเล่นปนเรียน (Play and Learn)เป็นวิธีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ การเล่นปนเรียนจึงเป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาช่วยให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุดค่ะ

ดูเพิ่มเติม :