โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

Lertlah school holds the Democracy Project annually to instill democratic values in our students and to encourage them to be part of the school development. This year we had three party candidates: “Lertlah Number One”, “Pheu Lertlah” and “Lertlah to the Future”. Each gave their policy speech and ran for election between June 6th-8th and our students and teachers participated in the student council election on Friday, June 9th. The voting process was followed in real time via iPAD.
The “Lertlah to the Future” party won the 2023-2024 election. The school will announce student council positions shortly.
เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดโครงการเลิศหล้าประชาธิปไตยขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ตัวแทนผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนทั้ง 3 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรค Lertlah Number One หมายเลข 2 พรรคเพื่อเลิศหล้า และ หมายเลข 3 พรรค Lertlah to the Future มีโอกาสชึ้แจงนโยบายและจัดกิจกรรมหาเสียงของพรรค ระหว่างวันอังคารที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน จากนั้นนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกิจกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ผ่าน iPAD ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนแบบ Real Time ได้อย่างแม่นยำค่ะ
โดยพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2566 ได้แก่พรรค Lertlah to the Future โดยโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนในลำดับต่อไปค่ะ
ดูเพิ่มเติม :