โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมการเรียนรู้ STEAM เรื่องการทำสบู่สมุนไพร October Camp 2018

เด็กๆได้เรียนรู้แนวบูรณาการผ่านการเชื่อมโยงทักษะทางด้านวิชาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่วิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ผ่านจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำการเรียนรู้ในรูปแบบของ STEAM ในกิจกรรม October Camp 2018 โดยแบ่งออกเป็น 5 สาระทางการเรียนรู้ดังนี้

S (Science) เด็กๆได้ทำการศึกษาและเรียนรู้คุณประโยชน์ และคุณค่าจากสารต่างๆที่ได้จากสมุนไพร มีชนิดใดบ้างที่ผู้คนนิยมนำมาทำสบู่ และสบู่ในแต่ละสูตรมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณอย่างไรบ้าง

T (Technology) เด็กๆได้ทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในเรื่องของสมุนไพรเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรุงสบู่ตามสูตรต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มสนใจและอยากลงมือปฏิบัติ

E (Engineering) เด็กๆได้ศึกษาวิธีการสร้างรูปทรงของก้อนสบู่ บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สบู่ ที่สามารถนำมาปฏิบัติเพื่อใช้งานได้จริง

A (Art) เมื่อได้สบู่สมุนไพรรูปทรงที่ต้องการ พร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานแล้ว เด็กๆก็พัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบสีสัน ลวยลายบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและสามารถเชื่อมโยงในกระบวนการทางด้านการตลาดได้อีกด้วยค่ะ

M (Mathematics) เชื่อมโยงการเรียนรู้จากเนื้อหาในบทเรียนเข้ากับเรื่องของเศษส่วน และสามารถนำมาใช้ได้จริงในการตัดสบู่ที่แต่ละกลุ่มได้ผลิตเสร็จแล้ว โดยแบ่งออกให้เป็นส่วนละเท่าๆกันจากสบู่ทั้งหมด

การเรียนรู้ในรูปแบบของ STEAM ข้างต้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ ควบคู่ไปกับสาระความรู้ทางวิชาการ ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งจะช่วยต่อยอดทักษะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดแนวทางไปสู่เป้าหมาย "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้" เมื่อลูกๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ

ดูเพิ่มเติม :