โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดให้มีการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.20-8.20 น. ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ในวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน สำหรับรูปแบบการติวนั้นคุณครูจะเน้นการวิเคราะห์ข้อคำถามในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนร่วมคิดหาคำตอบ และร่วมแบ่งปันความรู้ในรายวิชาที่ตนเองถนัดให้แก่เพื่อนๆ ในชั้นเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :