โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การแข่งขัน Trivia Contest 2018

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า ทั้ง 3 สาขา ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการฟัง และจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดี จนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Trivia Contest 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนในการฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายต่อไป โดยนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงอภิษฐา ไพศาลอนันตกิจ น้องฉีฉี ป.4/1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายรพีรัฐ เอี่ยมอารมณ์ น้องเฟม ป.5/1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณิช ลิ้มธนสาร น้องนู๋ณิช ป.6/1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงรมิตา โสภณถิรธนา น้องไผ่ ป.6/1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายซูอิน ยุน น้องซูอิน ม.1/1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐชญา กาญจนาพิทักษ์ น้องฟีบี้ ม.1/1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายทรี ฮะ ตู น้องทรีฮะ ม.3/2

ดูเพิ่มเติม :