โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ในช่วงปิดภาคเรียน

โรงเรียนเลิศหล้ากำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่างๆของโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน โดยระหว่างวันที่ 5 ถึง 20 มีนาคม 2562 นี้ จะมีการทาสีประตูห้องเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกับดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงงานอาคารสถานที่ในส่วนอื่นๆ เป็นลำดับไปและจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ

ดูเพิ่มเติม :