ผลงานและความภาคภูมิใจ

 • เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดา
  • An Associate School Affiliated with Ministry of Manitoba, Citizenship and Youth, Canada (MECY)
  • Educational and Academic Exchanges with the University of Manitoba, Canada
 • ได้รับความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร และการบริหารการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟิลิปปินส์ Adventist University of the Philippines, Philippines
 • เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดไปศึกษาต่อที่
  ต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาฝึกสอน
  จากต่างประเทศ
 • ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
  ของการศึกษาดูงานในกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดโครงการ English Program
 • ได้รับรางวัลที่ 1 นักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3
  กรุงเทพมหานคร
 • ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน
  ที่มีการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใน “โครงการสานฝัน สร้างสรรค์สังคม
  ด้วยคุณธรรม จริยธรรม” จากสำนักงานเขตหนองแขม
 • วงเมโลเดียน มาร์ชชิ่ง แบนด์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกที่ได้รับ
  โล่รางวัลเหรียญทอง ในรายการ “การประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี ”
 • คะแนน NT : National Test สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ปีการศึกษา 2550
 • คะแนน NT : National Test สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ปีการศึกษา 2551
 • ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ในระดับ “ดีมาก”
  ทุกมาตรฐาน