ผลงานและความภาคภูมิใจ

ผลงานและความภาคภูมิใจ
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

 • เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดา
  • An Associate School Affiliated with Ministry of Manitoba, Citizenship and Youth, Canada (MECY)
  • Educational and Academic Exchanges with the University of Manitoba, Canada
 • ได้รับความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร และการบริหารการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟิลิปปินส์ Adventist University of the Philippines, Philippines
 • เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดไปศึกษาต่อที่
  ต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาฝึกสอน
  จากต่างประเทศ
 • ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของการศึกษาดูงานในกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดโครงการ English Program
 • ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน ที่มีการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ปีการศึกษา 2560

 • ได้รับตราพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12,000 โรงเรียน ผ่านการประเมินระดับดีมาก ปี พ.ศ. 2556-2559 และผ่านการประเมินสูงกว่ามาตรฐานในรอบที่ 2 ปี
  พ.ศ. 2560-2562
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน “100 ปี วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561”
  จัดโดยสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ “สวนหลวง ร.9 championship 2018”
 • ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกๆ ภาคเรียน จากสำนักงานเขตบึงกุ่ม ด้านความสะอาดของสถานที่ การระบายอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนความสะอาดของภาชนะ
  และการจัดเก็บ การตรวจสภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ การจัดแยกขยะ สุขอนามัยของผู้ปรุงอาหาร รวมถึงการสุ่มตรวจหาสารเคมีในวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร
 • โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้รับยกย่องและชมเชย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขต จากผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ในเรื่องการดูแลและป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งวิธีการบริหารจัดการ ความโปร่งใส ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลกับผู้ปกครอง และเป็นไปตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 • รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ สสวท.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นจากการประกวดคลิปวีดีโอสั้น (ระดับประถมศึกษา) “เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน”
  เพื่อเป็นสุดยอด Reading Ambassador จัดโดย บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ภายใต้โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ประจำปี 2560 
 • ผลคะแนนสอบ O-NET ประจำปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 7 คน
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 (ระดับประเทศ) จากการประกวดการเขียนคำบรรยายใต้ภาพ หัวข้อ “เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน” ภายใต้โครงการของบริษัทแล็คตาซอย ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นการระลึกถึงพระคุณแม่และส่งเสริมความสำคัญของภาษาไทย เน้นย้ำถึงการเขียนและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
 • 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ วี เทรน เมืองใหม่ดอนเมือง สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2017
 • 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น 8 ปี ชาย 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Bangkok Mini Championship 2017
  จากทีมโรงเรียนและสโมสรต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 57 แห่ง

ปีการศึกษา 2559

 • ปี 2559 ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลบรรณารักษ์ดีเด่นระดับประเทศ จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเพียง
  14 โรงเรียน การประกวดแฟ้มผลงาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 บริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด
 • ได้คะแนนลำดับที่ 1 ในการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนทำที่โรงเรียนและประสบความสำเร็จมากที่สุด จากกิจกรรมเข้าค่าย “ผู้นำการอ่าน
  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16” ภายใต้โครงการ “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ” บริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด
 • ผลคะแนนสอบ O-NET ประจำปี 2559 รายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  เต็ม 100 คะแนน จำนวน 9 คน
 • ชนะเลิศการเล่านิทาน โครงการ “นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดี”  รุ่นอายุ 9-12 ปี จากสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559