หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับปฐมวัย

โรงเรียนเลิศหล้า ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเป็นของโรงเรียนเอง โดยยึดแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
แล้วจัดทำเป็นหน่วยการเรียนผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่เน้นการบูรณาการ รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
(Child Centered) เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) ในทุกกิจกรรมได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศครึ่งวันและเรียนกับคุณครูชาวไทยครึ่งวัน

นอกจากนี้ยังเน้นการปลูกฝังค่านิยมไทย วิถีไทย วิถีพุทธ ให้นักเรียนรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ การแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อน ๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย

ข้อมูลการสมัครเรียน เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

เอกสารรับสมัครระดับการศึกษาปฐมวัย
(เตรียมอนุบาล และอนุบาลศึกษา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน พร้อมของบิดา-มารดา)
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว 
  จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล ของนักเรียน
  บิดา มารดา (ถ้ามี)
 • เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะ
  อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
 • สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ถ้ามี)
 • เอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
  หรือผู้ได้รับอำนาจ (ถ้ามี)
 • สมุดรายงานผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา และเอกสารการศึกษา
  จากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
 • นำนักเรียนมาในวันสมัครเรียน
ระยะเวลาเรียน : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน
 • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
 • เวลาเรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร - นวมินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล สามารถดำรงตนอยู่กับวัฒนธรรมไทยและศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นโรงเรียน
จึงจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ขึ้นโดยนำหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
โดยจัดให้ครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการสอนใน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การกำหนดสัดส่วนในการจัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลการสมัครเรียน เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

เอกสารรับสมัครระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน พร้อมของบิดา-มารดา)
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว 
  จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล ของนักเรียน บิดา 
  มารดา (ถ้ามี)
 • เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะ
  อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
 • สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ถ้ามี)
 • เอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
  หรือผู้ได้รับอำนาจ (ถ้ามี)
 • สมุดรายงานผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา และเอกสารการศึกษา
  จากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
 • ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) , รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6), ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) , ระเบียนสะสม (ปพ.8)
 • นำนักเรียนมาในวันสมัครเรียน
ระยะเวลาเรียน : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน
 • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
 • เวลาเรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร - นวมินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ต้องการมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล สามารถดำรงตนอยู่กับวัฒนธรรมไทยและศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ขึ้นโดยนำหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้ครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการสอนใน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การกำหนดสัดส่วนในการจัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อม
ทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลการสมัครเรียน เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

เอกสารรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน พร้อมของบิดา-มารดา)
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว 
  จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล ของนักเรียน
  บิดา มารดา (ถ้ามี)
 • เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะ
  อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
 • สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ถ้ามี)
 • เอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
  หรือผู้ได้รับอำนาจ (ถ้ามี)
 • สมุดรายงานผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา และเอกสารการศึกษา
  จากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
 • ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) , รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6), ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) , ระเบียนสะสม (ปพ.8)
 • นำนักเรียนมาในวันสมัครเรียน
ระยะเวลาเรียน : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน
 • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
 • เวลาเรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.