โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กำหนดวันทำการเรียนการสอน

กำหนดวันทำการเรียนการสอน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนต้องอนุมัติให้นักเรียนในสองระดับชั้นข้างต้นจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
โรงเรียนจึงกำหนดให้ทำการเรียนการสอนในภาคการเรียนที่สองที่เหลืออยู่ โดยให้ทำการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 64 กำหนดเวลาเรียนตั้งแต่เวลา 7.40 -15.30 น.
(ช่วงสัปดาห์วันสงกรานต์ ให้หยุดเรียนตามปกติ)
-----------
กำหนดวันทำการเรียนการสอน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนต้องอนุมัติให้นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวข้างต้นจบการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนจึงกำหนดให้ทำการเรียนการสอนในภาคการเรียนที่สองที่เหลืออยู่ โดยให้ทำการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 64 กำหนดเวลาเรียนตั้งแต่เวลา 7.40-15.30 น.
(ช่วงสัปดาห์วันสงกรานต์ ให้หยุดเรียนตามปกติ)
---------------
กำหนดวันทำการเรียนการสอน
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนต้องอนุมัติให้นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวข้างต้นจบการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนจึงกำหนดให้ทำการเรียนการสอนในภาคการเรียนที่สองที่เหลืออยู่ โดยให้ทำการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 64 และกำหนดเวลาเรียนของแต่ละระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา  เวลา 8.30-14.00 น
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 เวลา 8.30-14.30 น
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 เวลา  8.30-15.00 น
(ช่วงสัปดาห์วันสงกรานต์ ให้หยุดเรียนตามปกติ)
-------------
เวลาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีจำนวนวันเรียนและเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การจัดสอนในระบบออนไลน์หรือสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านชุดการเรียนรู้ที่ส่งไปทางคลิปออนไลน์ การไลฟ์หรือสอนโดยการถ่ายทอดสด และการมอบหมายงานให้นักเรียนทางระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนมกราคม 2564 ทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนเพิ่มเติมจนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการอนุมัติจบการศึกษาทันกำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ การขยายวันอนุมัติจบการศึกษาไปจนถึงภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทำให้การจัดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มีจำนวนวันเรียนและเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรสถานศึกษา  นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรูปแบบในช่วงเดือนมกราคม 2564 ยังถือเป็นวันเรียนที่โรงเรียนจัดทำให้กับนักเรียนเป็นพิเศษโดยมิได้นำมานับรวมเข้ากับวันทำการเรียนการสอนปกติที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด